Zorg

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Helmond Peelland (SWV Helmond-Peelland PO 30-08)

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun (hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen.

Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn; het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteunings-aanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.

http://po.swv-peelland.nl/

http://po.swv-peelland.nl/file/97/Ondersteuningsplan-versie-9-definitief.pdf 

Protocollen

Op school hanteren we een aantal protocollen, deze zijn te vinden in onze download sectie.

Hier vind je onder andere de volgende protocollen:
Anti-pestprotocol
Protocol echtscheiding ouders
Protocol medisch handelen
Meldcode Kindermishandeling

Schoolondersteuningsprofiel

U vindt ons schoolondersteuningsprofiel onder deze link of via de downloads pagina.

Taalklas

Dankzij een extra subsidie van de gemeente Helmond kunnen we ook dit jaar (in elk geval tot aan de Kerstvakantie) weer extra kansen bieden aan kinderen, van wie we weten dat ze een taalontwikkelingsachterstand hebben. In ons geval betreft het 10 tot 15 kleuters uit groep 2 die drie ochtenden per week naar een aparte klas gaan. Hier biedt de taalklas juf taal intensieve activiteiten aan, waardoor de kinderen extra geprikkeld worden om hun taalvaardigheid en taalbezit te ontwikkelen.

Onze taalklas is ondergebracht in de kleine klas schuin tegenover de groepen 3.

Op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmorgen van 8.30 -12.00 uur krijgen deze kinderen van juffrouw Marleen extra taalonderwijs. Het is gebleken dat hun taalontwikkeling heel goed vooruit gaat in dat jaar. Buiten deze tijden horen de kinderen gewoon bij hun eigen kleutergroep.

Topklas

De topklas is er voor extra ondersteuning voor leerlingen uit groep 7. Deze klas kan geformeerd worden, dankzij subsidie van de gemeente die in elk geval zal doorlopen tot 01-01-2018. De doelgroep bestaat uit gemotiveerde leerlingen met capaciteiten voor vmbo-t, havo of vwo die door een taalachterstand belemmerd worden in hun onderwijscarrière. De school kan hiervoor kinderen aanmelden. Dat kunnen ook kinderen zijn van een andere basisschool. Een externe deskundige bepaalt of het kind voldoet aan de criteria. In de topklas wordt er een aantrekkelijk en gevarieerd taalaanbod met motiverende werkvormen gerealiseerd. Centraal staan de onderdelen; woordenschat, begrijpend lezen, schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. Omdat de topklas door de gemeente wordt gesubsidieerd moeten de ouders van de kinderen, die gebruik mogen maken van deze extra hulp, hiervoor toestemming geven.