Juf, heb je je haar geschilderd?

Medezeggenschapsraad


Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden die bestaat uit drie leden van het team en drie ouders.

De MR voert in het belang van een goed functioneren van de school overleg met het bestuur met toezichthoudende taken enerzijds en met het team en de ouders anderzijds. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat alle aangelegenheden die de school betreffen in de MR besproken kunnen worden. De MR kan adviezen geven en voorstellen doen aan het schoolbestuur. Op tal van aangelegenheden heeft het bestuur advies of instemming nodig van de MR. Jaarlijks treden twee van de zes leden af.

Het jaarverslag ligt op school en kan door iedereen worden ingezien. Ouders en leerkrachten kunnen altijd terecht met vragen en opmerkingen:

mr@bs-goedeherder.nl

Namens het personeel hebben zitting in de MR:
Mevr.   M. van Dijk
Mevr.   F. Dijckmans
Mevr.   S. Raaijmakers

Namens de ouders hebben zitting in de MR: 
Dhr.     F. van den Reek
Mevr.   A. van Paassen
Mevr.   D. Bouman

De MR heeft een aantal vergaderingen per jaar. Heeft U een onderwerp voor de MR, laat dat dan via een mail weten, minstens een week voor de geplande vergadering.