Bestuur met toezichthoudende taken


Per 1 augustus 2011 is het schoolbestuur van Basisschool De Goede Herder van rechtswege omgevormd tot een bestuur met toezichthoudende taken. Het bestuur van de “R. K. Stichting De Goede Herder” te Helmond is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. B. Haacke

De andere leden van de Raad van Toezicht zijn:
Dhr. P. van Summeren
Dhr. M. Lemmen

Het bestuur met toezichthoudende taken (in het vervolg hier verder bestuur genoemd) waakt over het integrale belang van de school. Zij werkt planmatig en speelt een belangrijke rol in de goedkeuring van de strategische plannen. Bovendien toetst zij de (financiële) verantwoording van de beleidsvoering aan de gestelde doelen. Daarnaast vervult het bestuur een rol als klankbord en adviseur van de directeur/bestuurder. Het bestuur stelt daartoe per schooljaar een overlegkalender op met data en planning van onderwerpen die tenminste aan de orde moeten komen. De directeur/bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de door het bestuur voor de schoolorganisatie gestelde doelen. De directeur/bestuurder rapporteert volgens planning aan het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag van de organisatie dat naar de inspectie wordt verzonden. In het statuut code goed bestuur zijn doelstellingen, taken, werkwijze, inrichting en bevoegdheden vastgelegd.

Dhr. B. Haacke; Voorzitter
Dhr. F. Benjamins; secretaris
Dhr. M. Lemmen
Dhr. P. van Summeren
Mevr. P. van Bakel