Inhoudsopgave op titel

Aanmelden van kinderen Actief burgerschap
Bibliotheek op school Brigadieren Buitenschoolse Activiteitencommissie (Bassie) Buitenschoolse opvang BVL
Computergebruik Contactpersonen Culturele activiteiten
Doorstroom naar het voortgezet onderwijs
Eerste Communie en Vormsel Eten en drinken tijdens schoolpauzes
Fietsen
Gevonden voorwerpen Gezonde school Groep 1 en 2; kleutergroepen Groep 3 Groep 4 t/m 8 Groepen en leerkrachten Gymnastiek
Hoofdluis
Identiteit Informatie aan gescheiden ouders Informatie naar, van en met ouders Informatie over schoolse zaken Inlooptijden Inspectie van het onderwijs
JiBB
Klachten-procedure
Lunch; continurooster LWOO-signalering
Managementteam (MT) Medezeggen schapsraad Meehelpen of meedenken Met wie kunnen de kinderen in contact komen? Missie Muzikale vorming
Opvoed & Opgroei ondersteuning (O&O) Ouderbetrokkenheid Ouderbijdrage Ouderkrant
Parkeren Pedagogisch tact Plattegrond
Rechten en plichten Regels op school Resultaat van ons onderwijs
Samenwerking met instellingen buiten de school Schoolgids Schoolkamp Schoolplan Schooltijden Schorsing en verwijdering Speelkwartier Speelzaal Sponsoring Stichting Leergeld Helmond
Tevredenheidsonderzoek Totale ontwikkeling Trektocht
Vakanties en vrije dagen Veiligheid op school Verkeersveiligheid Verlof en verzuim Verplichte onderwijstijd Vertrouwenspersoon voor de kinderen Verzekeringen Vieren van verjaardagen Voor schooltijd Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Voortgezet onderwijs
Waarden en normen Werken op verschillende niveaus
Zelfstandig werken en samenwerkend leren Zwangerschapsverlof /Ouderschapsverlof
 • Aanmelden van kinderen

  Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Hieronder staat beschreven hoe de aanmeldprocedure op onze school verloopt.

  Voor het eerst naar de basisschool 
  In de wet staat dat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool mogen en vanaf hun vijfde jaar leerplichtig zijn. Veel kinderen zijn voor hun vierde verjaardag al enige tijd naar een peuterspeelzaal gegaan of een kinderdagverblijf.

  Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, dan kunt u eerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de bouwmanager van de onderbouw, mevr. Mijke van Lieshout. Zij zal u een rondleiding geven door de school en vertellen hoe we op onze school werken. Wij vinden het belangrijk dat u een goede indruk heeft van onze school. Aan het eind van dit gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee. 

  Als u het aanmeldformulier volledig heeft ingevuld, dan levert u dat in op school. Vanaf dat moment zal de school onderzoeken of uw kind op onze school geplaatst kan worden. De school bepaalt binnen een periode van zes weken, vanaf de datum van ontvangst van het volledig ingevuld aanmeldformulier, wat voor onderwijs ondersteuningsbehoefte uw kind heeft. Mocht de school daar langer tijd voor nodig hebben, dan hoort u dat binnen 4 weken na de aanmelddatum. Het is daarom belangrijk dat we van u horen hoe de ontwikkeling van uw kind tot dat moment is verlopen en dat we alle informatie hebben. We vragen u ook toestemming om contact te mogen opnemen met het consultatiebureau, de voorschoolse voorziening en andere betrokken organisaties m.b.t. de ontwikkeling van uw kind. Zo krijgen we een goed beeld en kunnen we bepalen of wij de goede school zijn voor uw kind.

  In uitzonderlijke gevallen kunnen we een kind tijdelijk plaatsen als we nog in afwachting zijn van een onderzoek. Een proefplaatsing is niet mogelijk.

  Als uw kind op onze school geplaatst wordt en in de eerste vier weken van een nieuw schooljaar vier jaar wordt, dan mag uw kind vanaf de eerste schooldag naar school komen. Kinderen die later in het schooljaar jarig zijn mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag op school starten. Ze starten de eerste twee weken voor halve dagen, zodat ze kunnen wennen aan de nieuwe groep en het nieuwe dagritme op school. Wij verwachten dat kinderen bij aanvang van hun schoolloopbaan zindelijk zijn.

  Als blijkt dat wij uw kind niet kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en dus niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan gaan we op zoek naar een andere passende plek voor uw kind. Dat doen we in overleg met u. Het gaat er immers om dat uw kind op de beste plek zit.

   

  Voor jongere broertjes of zusjes geldt dezelfde aanmeldprocedure.

   

  Overplaatsing van de ene basisschool naar de andere basisschool
  Het kan ook zijn dat uw kind al op school zit en dat u bijvoorbeeld gaat verhuizen of om een andere reden van school wilt veranderen. Ook dan geldt dat u een afspraak kan maken voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zit de bouwmanager en de intern begeleider van de onderbouw of van de bovenbouw, afhankelijk van de leeftijd van uw kind. We gaan dan met u in gesprek en geven u een rondleiding om een indruk te krijgen van de school. Aan het eind van dit gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee.

  Ook nu geldt dat u het aanmeldformulier invult en inlevert op school. Vanaf dat moment zal de school onderzoeken of uw kind op onze school geplaatst kan worden. De school bepaalt binnen een periode van zes weken, vanaf de datum van ontvangst van het volledig ingevuld aanmeldformulier, wat voor ondersteuningsbehoefte uw kind heeft. Mocht de school daar langer tijd voor nodig hebben, dan hoort u dat binnen 4 weken na de aanmelddatum. Het is daarom belangrijk dat we van u horen hoe de ontwikkeling van uw kind tot dat moment is verlopen. We nemen altijd contact op met de vorige basisschool. Zo krijgen we een goed beeld en kunnen we bepalen of wij de goede school zijn voor uw kind.

  Als blijkt dat wij uw kind niet kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft en dus niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan gaan we op zoek naar een andere passende plek voor uw kind. Dat doen we graag in overleg met u. Het gaat er immers om dat uw kind op de beste plek zit.

 • Actief burgerschap

  Het is van belang om de kinderen actief burgerschap bij te brengen en ze sociaal te laten integreren in de samenleving. Op Basisschool De Goede Herder organiseren we zelf of met anderen veel activiteiten waarbij de kinderen en ouders een actieve rol hebben om mee te helpen of om zich in te zetten voor hun omgeving en/of goede doelen. E.e.a. gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met kinderen en ouders.

  Naar boven
 • Bibliotheek op school

  Lekker lezen thuis ...  Wij vinden dat o zo belangrijk!

  We hebben jarenlang een eigen bibliotheek op school gehad met eigen boeken. Sinds april 2015 is er samen met de bibliotheek Helmond een schoolbibliotheek ingericht: ‘Bibliotheek Op School’ (BoS). Dat betekent dat er vanuit de (stads)bibliotheek boeken op school geplaatst worden. Dankzij onze Bibliotheek Op School hebben we een prachtige verzameling spiksplinternieuwe boeken om thuis te lezen. En met de “oude” biebboeken hebben we de schoolkasten geweldig uit kunnen breiden. Ook daar hebben we nu een mooie collectie staan.

  Alle leerlingen krijgen een pasje, waarop ze boeken kunnen lenen voor thuis. Ook kan de leerkracht middels een klassenpas boeken lenen voor in de klas. De bibliotheek bevindt zich in de aula van school op onze vide en is met een wenteltrap bereikbaar.

  Alle kinderen kunnen elke week, met de hulp van enkele enthousiaste, bekwame ouders, kosteloos een boek lenen uit de schoolbibliotheek.

   

  Onze uitleenafspraken op een rijtje:

  •             elke week zoekt uw kind een of twee (prenten)boek(en) uit

  •             een week later brengt uw kind het boek/de boeken weer mee terug; de uitleentijd kan ook    
                 verlengd worden

  •             op maandag zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 (bovenbouw) aan de beurt

  •             op woensdag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 (onderbouw) aan de beurt

  •             het boek wordt in een plastic tas of boekentas mee naar huis en mee naar school genomen

  •             ga zorgvuldig met het boek om (omslaan bij de punt van een bladzijde, voorkom tekenen in
                 een boek)

  •             bij beschadiging of zoekraken worden kosten in rekening gebracht.

  U heeft als ouder ook de mogelijkheid om na school met uw kind(eren) boeken uit te zoeken. De kinderen gaan dan overdag niet met hun klas mee naar de bibliotheek. Ze geven dan ’s morgens alleen het boek terug en geven geen pasje mee. U zorgt er dan als ouder zelf voor dat u met uw kind(eren) meteen na schooltijd naar de bibliotheek op school gaat om een boek te lenen. 

  Gedurende de leen-periode bent u als ouder, samen met uw kind, verantwoordelijk voor de boeken. Dit betekent dat u de boeken netjes bewaart en ervoor zorgt dat ze op tijd ingeleverd worden. Boeken die door onjuist gebruik beschadigd worden dienen vergoed te worden. Bij te laat inleveren legt de bibliotheek (in de stad) een boete op, die snel kan oplopen.

  Naar boven
 • Brigadieren

  Brigadieren

  In samenwerking met de Gemeentepolitie en Veilig Verkeer Nederland afdeling Helmond houdt onze school een verkeersbrigade in stand, bestaande uit een aantal kinderen van groep 7 en groep 8 en een aantal ouders. Kinderen die te voet naar school gaan, worden op twee plaatsen, waar dat het meest gevaarlijk is, dagelijks door brigadiers overgezet

  - aan de Straakvense Bosdijk, bij de hoek Montgolfierstraat

  - aan de Montgolfierstraat bij de school.

  Laat uw kinderen gebruik maken van deze oversteekplaatsen, zodat ze een veilige weg naar school kunnen lopen. Geef als u meeloopt, zelf het goede voorbeeld door de aanwijzingen van de brigadiers stipt te volgen. Schoolleiding en leerkrachten ‘zien en weten’ niet altijd wat er misgaat. Bij ongehoorzaamheid aan de brigadiers treedt de school wel op! Het brigadieren, door ruim 25 ouders en 20 kinderen, is ons (en u?) zeer dierbaar. Help dus mee dit zo te houden. Indien u ook één keer per week 15 minuten wilt investeren in de veiligheid van onze kinderen, meldt u dan aan als brigadier. Dit kunt u doen bij mevr. I. Schrama (tel. 599745) of bij mevr. T. Vincent (559198).

  Naar boven
 • Buitenschoolse Activiteitencommissie (Bassie)

  Een aantal bestuursleden van de oudervereniging vormt samen met enkele ouders en leerkrachten, de Bassie. Zij organiseren activiteiten voor de kinderen buiten schooltijd. Bijvoorbeeld het deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi in de herfstvakantie en deelname aan de avond-wandel-vier-daagse. Daarnaast worden er door het jaar heen ook activiteiten op school georganiseerd, zoals filmavonden of een sjoelavond.

  Naar boven
 • Buitenschoolse opvang

  Op dit moment werken wij samen met vijf kinderdagverblijven voor de buitenschoolse opvang. Een aantal van deze organisaties biedt voor- en naschoolse opvang aan, anderen alleen naschoolse opvang. Voor meer informatie over o.a. de openingstijden en de kosten verwijzen wij u door naar hun websites:  

  Agrarisch kinderdagverblijf ’t Heikantje                     www.heikantje.nl

  Kinderdagverblijf Kids village                                  www.kinderdagverblijfkidsvillage.nl

  Kinderspeelhoeve                                                 www.kinderspeelhoeve.nl

  Smallsteps – locatie up to four                                www.kinderopvang-uptofour.nl

  Spring kinderopvang – locatie ’t Alvermanneke            www.springkinderopvang.nl

  Met alle organisaties hebben wij de afspraak dat zij de kinderen op een vaste plek in onze school ophalen. In de meeste gevallen gebeurt dit door een medewerker van de buitenschoolse opvang, in andere gevallen door een taxibedrijf. De kinderen van groep 1 en 2 worden door een medewerker van de school in de klas opgehaald en naar de verzamelplaats gebracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen hier zelf naar toe. 

  Naar boven
 • BVL

  Onze overheid, zowel de gemeente als de provincie, wil graag dat scholen meer werk maken van een goede verkeersopvoeding. Scholen die bereid zijn om hier extra aandacht en tijd aan te besteden kunnen dan in aanmerking komen voor een speciaal certificaat: BVL. Dit staat voorBrabants Verkeers Veiligheidslabel. Onze school heeft hier met meer dan uitstekende resultaten aan voldaan. In 2006 is op een feestelijke manier het School veiligheidsdiploma door de Provincie Noord-Brabant aan onze school uitgereikt.Afgelopen jaren is de schoolomgeving drastisch veranderd en daardoor een stuk overzichtelijker en veiliger geworden. Ons verkeersonderwijs is daarnaast veel praktischer geworden: fietsvaardigheidstrainingen, verkeerswandelingen in de wijk, oversteek-oefeningen en veilige routes voor de kinderen van huis naar school. Ook brigadieren en regelmatig oefenen op ons verkeersplein horen hierbij.
  In de groepen 7 wordt in april 2015 het theorie examen verkeer afgenomen en is de fietskeuring. Het praktijkgedeelte vindt plaats in mei.
  Mevr. T. Vincent (tel. 559198) is als verkeersouder aangesteld. Zij onderhoudt namens de school contacten met Veilig Verkeer Nederland en organiseert mede de verkeersweek.

  We zijn er trots op dat De Goede Herder een “BVL school” is geworden en we doen ons best om dat te blijven. Ieder jaar controleert de provincie of we nog aan de norm voldoen. Steeds moeten we verbeterplannen opstellen en indienen. Door onze aandacht zien we ook dat de kinderen enthousiaster zijn over de verkeerslessen.

  Naar boven
 • Computergebruik

  De school richt zich op de toekomst. Nieuwe media spelen een toenemende rol in het lesprogramma. In alle groepen wordt lesgegeven met behulp van een digibord en de kinderen werken regelmatig met de computer. Via een netwerk kunnen de kinderen zowel binnen de school als buiten de school op zoek naar informatie. Inmiddels hebben we ook een aantal Ipads in de kleutergroepen, waarmee kinderen spelenderwijs bekend raken met verschillende educatieve apps. In de bovenbouw zijn we gestart met het werken met chromebooks. We maken hen wegwijs in een elektronische leeromgeving.

  Naar boven
 • Contactpersonen

  De school:

  Basisschool De Goede Herder
  Montgolfierstraat 71
  5703 EB Helmond
  tel: 0492-599745 // fax 0492-599746
  info@bs-goedeherder.nl

  Directeur/bestuurder:

  Mevr. I. Schrama
  tel school: 0492-599745
  i.schrama@bs-goedeherder.nl 

  Secretaris Raad van Toezicht:   

  Dhr. P. Meulendijks
  tel: 0492-526765

  Voorzitter Oudervereniging:      

   

  Angelo van den Heuvel
  ov@bs-goedeherder.nl

  Secretaris Medezeggenschapsraad:                

  Mevr. M. van Dijk
  tel school: 0492-599745
  m.vandijk@bs-goedeherder.nl 

  Naar boven
 • Culturele activiteiten

  CultuurContact biedt ons elk jaar een pakket culturele activiteiten aan, het kunstmenu van Bisk (Brabants instituut voor school en kunst). Het gaat om een gevarieerd aanbod van de kunstvakken dans, drama, muziek, beeldende vorming, foto, film en video of bezoek aan een museum of tentoonstelling.

  De kinderen genieten tijdens schooltijd met de hele klas van een voorstelling, activiteit of tentoonstelling in het theater ‘t Speelhuis, de Scalazaal, het Gemeentemuseum, het Annatheater, de Cacaofabriek of het Filmhuis. Ook de introductie- en verwerkingslessen vinden plaats onder schooltijd door onze leerkrachten of door vakdocenten van het Kunstkwartier. Voor elke groep staat er jaarlijks minimaal één activiteit op het programma.

  Naar boven
 • Doorstroom naar het voortgezet onderwijs

  Als de kinderen na groep 8 hun schoolloopbaan vervolgen in het voortgezet onderwijs is het natuurlijk van heel groot belang dat daarbij een goede keuze wordt gemaakt. In groep 8 richten de leerkrachten, kinderen en ouders zich daarom vooral op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Dit doen we als volgt:

  In de maand september is er voor de ouders al een eerste informatieavond, waarbij er gesproken wordt over het programma in groep 8, over het voortgezet onderwijs in al zijn soorten binnen Helmond en binnen de regio en over de "procedure schoolverlaten", zoals die bestaat voor alle Helmondse basisschoolkinderen. Er wordt aandacht besteed aan de centrale eindtoets en het basisschooladvies. Het advies van de basisschool is leidend voor het vervolgonderwijs. De resultaten van de eindtoets worden met de ouders besproken.

  Ook de kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs. Ze krijgen door het jaar heen veel informatie, maken diverse toetsen en proberen ook zelf hun sterke en zwakke kanten te leren kennen. Vanaf oktober bezoeken de kinderen met hun leerkracht een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Helmond. Zo krijgen beeld van de verschillende scholen. 

  Op de scholen voor Voortgezet Onderwijs worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders. Dat zal in de maand januari zijn. In diezelfde periode houden we samen met de ouders de zogenaamde adviesgesprekken: onze school geeft voor elk kind een eindadvies voor de meest geschikte vervolgopleiding.

  Het eindadvies komt op het adviesformulier, dat bij aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs moet worden overlegd.

  Alle kinderen van groep 8 maken de centrale eindtoets basisonderwijs. Deze wordt afgenomen in de maand april. De uitslag van de eindtoets verwachten we in mei 2017. Als kinderen hoger hebben gescoord dan verwacht, moet de school het advies in heroverweging nemen en dit bespreken met ouders. Dit betekent niet dat de kinderen automatisch hoger doorstromen. Als kinderen lager hebben gescoord dan het advies van school blijft het advies en de aanmelding ongewijzigd.

  De definitieve aanname door de vervolgschool is omstreeks de maand april. En dan komt de tijd om afscheid te nemen van de basisschool, het schoolverlaten. De kinderen krijgen tips over studeren, omgaan met grotere organisaties, met een schoolagenda. Ook maken we ze vertrouwd met een veilige school thuisroute en natuurlijk is er in de laatste maand het schoolkamp met veel gezellige activiteiten en daarna, weer terug op school komt dan in de laatste schoolweek de afscheidsmusical voor alle ouders en leerkrachten.

  Naar boven
 • Eerste Communie en Vormsel

  De voorbereiding op de Eerste Communie van de school is overgenomen door een parochiële werkgroep. Ook de Vormselvoorbereiding is deze weg ingeslagen, zij het dat deze voorbereiding door een andere werkgroep wordt gedaan. Zo kunnen de ouders van de communicanten en de vormelingen, die immers zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en dus ook voor de geloofsopvoeding, meer zelf opkomen voor wat ze met hun kind willen.

  De ouders, die hun kind de Eerste Communie of het Vormsel willen laten doen, kunnen in het wijkblad en de ouderkrant de nodige informatie lezen. Indien u al eerder op de hoogte wilt zijn of vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met het RK Parochiebureau, tel. 0492-522109, werkgroep Eerste Communie of werkgroep Vormsel.

  In maart worden de kinderen meestal gevormd. De Eerste Communie doen de kinderen in april of mei, als ze in groep 4 zitten.

  Naar boven
 • Eten en drinken tijdens schoolpauzes

  De kinderen van groep 1 en 2 eten ’s morgens gezamenlijk in de klas tijdens het ‘fruitkwartier’. Ze mogen één stuk fruit of één boterham meebrengen; niet beide.
  Altijd graag de naam op de trommel met etenswaren om eventuele vergissingen te voorkomen. Drinken is niet nodig; op school geven we de kinderen genoeg kans om water te drinken. Snoep en koek horen niet thuis bij een fruitkwartier en worden mee teruggegeven.
  De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen tijdens het speelkwartier wat eten. De afspraak is een stuk fruit/groente of een boterham.
  Wij stellen het op prijs dat u er op toeziet dat uw kind niet met snoepgoed naar school komt!

  Naar boven
 • Fietsen

  Een aantal kinderen wil op de fiets naar school komen. We vinden het fijn als kinderen met de fiets naar school komen, mits deze kinderen zich houden aan enkele afspraken: alle fietsen moeten in de rekken geplaatst worden; geen fietsen in de tuin parkeren en lopen met de fiets aan de hand op de boulevard.

  Kinderen hebben geen vaste plaats voor hun fiets; ze moeten iedere keer zelf kijken waar deze het beste kan worden neergezet. Natuurlijk in de rij bij de andere fietsen en altijd op slot. Voor onverhoopte beschadiging of diefstal aanvaardt de school geen aansprakelijkheid. Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 parkeren hun fiets bij de kleuteringang en kinderen uit de groepen 5 t/m 8 bij de

  zij ingang; beide aan de kant van de boulevard.

  Naar boven
 • Gevonden voorwerpen

  Er blijven erg vaak kledingstukken op school achter, vooral na de gymlessen. Deze worden enige tijd bewaard. Dikwijls worden ze niet teruggehaald en is het voor ons moeilijk de eigenaar te achterhalen. Als kledingstukken gemerkt zijn is het natuurlijk veel eenvoudiger. Maar u helpt ons het beste als u thuis in de gaten houdt wat mee naar school gaat en dus ook weer terug moet komen. Mocht er desondanks wat verloren gaan, neem dan onmiddellijk contact op met de school, want na schooltijd is de gymzaal in gebruik door mensen van buiten de school. Het is dan niet steeds meer na te gaan waar de verloren voorwerpen gebleven zijn. Dit geldt ook voor brood en fruittrommeltjes; iedere dag blijven er spullen op school achter. Zorg dat de naam van uw kind er duidelijk op staat. We kunnen zo’n trommeltje dan even terugbrengen in de klas. U vindt gevonden voorwerpen in een kast in de hal van de kleuterbouw. Kleine voorwerpen, zoals sleutels en sieraden worden bij de balie neergelegd.

  Naar boven
 • Gezonde school

  Onze school werkt samen met verschillende organisaties, waaronder Stichting JIBB en GGD Brabant-Zuidoost, aan het realiseren van een gezonde en veilige school. Thema’s als Sport en bewegen, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Voeding  vinden wij hierbij met name van belang.

  Onze school mag zich sinds april 2015 ‘gezonde school noemen’. In schooljaar 2014-2015 heeft onze school het vignet ‘gezonde school’ mogen ontvangen uit handen van de wethouder. We hebben het vignet verdiend op het gebied van ‘sport en bewegen’. We zijn de 3e school in Helmond met het vignet ‘gezonde school’ en de 1e school met het deelvignet ‘sport en bewegen’.

  Sport en bewegen
  We werken structureel aan een goed bewegingsprogramma voor de kinderen. Daarbij worden we ondersteund door Stichting JiBB (jeugd in beweging brengen). Er worden veel activiteiten tijdens, maar ook na schooltijd georganiseerd op het gebied van sport. Zowel over de GGD als over JiBB heeft u eerder in deze gids kunnen lezen.

  Onwijs fit: Leerlingen van de Goede Herder worden gestimuleerd tot een gezondere leefstijl door jaarlijks een motoriek- en fittest te doen. De resultaten worden in groep 2 en in groep 7 met leerlingen en ouders persoonlijk besproken tijdens het preventief gezondheidsonderzoek van de GGD. Deze resultaten en de resultaten uit de groepen 3-4-5-6-8 worden met de directie en sportcoördinator van de school besproken, waardoor de school inzicht krijgt op het leefstijlgedrag van de leerlingen. De resultaten kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot het opzetten en uitvoeren van gezondheids- en sportactiviteiten en tot het formuleren van schoolgezondheidsbeleid op school. De combinatiefunctionaris van JIBB (Jeugd in Beweging Brengen) besteedt in de gymlessen aandacht aan de resultaten en stimuleert de kinderen positief in deze lessen en in de naschoolse lessen.

  Sociaal emotioneel
  We streven ernaar om ook op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling een deelvignet te behalen van de gezonde school. Hiervoor zijn we nog bezig met het doorontwikkelen van beleid. Op veel fronten hebben we dat al in huis: pestprotocol, protocol medisch handelen, protocol huiselijk geweld en kindermishandeling, veilig internet gebruik. Verder wordt er in elke groep veel aandacht besteed aan het bevorderen van een goed leef –en werkklimaat. Samen met kinderen worden regels besproken en praten we met kinderen over hun welbevinden. We maken gebruik van ZIEN; een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens geplande oudergesprekken spreken we met ouders over de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind. Als er tussentijds zaken spelen, dan bespreken we dat met kinderen en ouders.

  Voeding
  We stimuleren een gezonde lunch en nemen deel aan bijvoorbeeld het Nationaal schoolontbijt en het ontbijt tijdens de Koningsspelen. We hebben komend jaar geen prioriteit gelegd bij het behalen van het deelvignet voeding.

  Naar boven
 • Groep 1 en 2; kleutergroepen

  Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen binnen een tijdvak van acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen.

  Wij werken met homogene kleutergroepen. Dat betekent dat de kinderen van groep 1 en groep 2 in een eigen groep zitten. Wij kunnen zo goed aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en ze op hun eigen niveau begeleiden. Soms is dit door leerlingenaantallen niet mogelijk en is er toch een groep 1/2. In schooljaar 2015-2016 werken we met drie groepen 1 en twee groepen 2. 

  In juni en december zijn er informatieavonden voor de ouders van de nieuwe kleuters. Zij maken dan kennis met de school en de leerkracht bij wie hun kind in de klas komt. In juli is er ook een “wen-middag”, donderdag 29-06-2017, voor de nieuwe kleuters, die meteen na de zomervakantie starten, zodat zij al weten wie hun juf of meester zal zijn en ook bij welke andere kinderen ze in de groep komen.

  Op deze wenmiddag stromen de kinderen van groep 1 t/m 4 vast even door naar hun nieuwe groep. Ook de nieuwe kleuters zijn die middag op school. De groepen 5 t/m 7 gaan aan het begin van de middag ook een uurtje wennen in hun nieuwe klas.

  In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de principes van basisontwikkeling. Basisontwikkeling sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften die kinderen al hebben. Van daaruit worden kinderen gestimuleerd om steeds een stapje verder te gaan. Hierbij zijn de 3 “B”’s van belang. Betrokkenheid van kinderen proberen te vergroten middels betekenisvolle activiteiten waarin de leerkracht zijn bedoelingen kwijt kan. Essentieel is telkens de kwaliteit van de activiteiten te beoordelen en te beschrijven. Er wordt gekeken of het kind betrokken bezig is, welke betekenis de activiteit voor het kind heeft en wat de kwaliteit van de activiteit is met het oog op de bedoelingen. Hoe hoger de kwaliteit van de activiteit, hoe meer doelstellingen aan bod komen of bereikt worden.

  Er zijn vijf kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gespreks-en andere kringactiviteiten, lees en schrijfactiviteiten en reken-wiskunde activiteiten. Er wordt altijd gewerkt rondom een thema. Ouders ontvangen bij de start van het thema een nieuwsbrief.

  Naar boven
 • Groep 3

  In groep 3 neemt het onderwijs in het lezen en schrijven een grote plaats in. Wij vinden dat de kinderen met een goede succeskans hiermee moeten kunnen starten. Dit betekent dat deze kinderen een bepaald niveau moeten hebben van zelfstandigheid, geconcentreerd werken, ordenen, kijken en luisteren. Gewoonlijk is dat omstreeks het bereiken van de 6- jarige leeftijd, maar soms later, omdat een kind nog niet toe is aan groep 3. We werken sinds afgelopen schooljaar met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, de zogenaamde Kim-versie. 

  Naar boven
 • Groep 4 t/m 8

  In groep 4 t/m 8 worden de basisvaardigheden verder uitgebreid en komen aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs aan de orde. Deze vakken worden meestal afzonderlijk aangeboden; soms geïntegreerd in thema’s of projecten. Groep 7 en 8 werkt daarnaast gericht aan de aansluiting bij en de overgang naar het voortgezet onderwijs.

  In alle groepen wordt ruimte gemaakt voor de eigen ervaringen van kinderen en leerkrachten: vertellen, bespreken, naar elkaar luisteren. Ook creativiteitsontwikkeling, godsdienst/levensbeschouwing, gymnastiek, techniek en culturele vorming  krijgen de nodige aandacht. We streven ernaar om op afwisselende wijze les te geven, zodat het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijk blijft. Opdrachten en instructies worden door de kinderen regelmatig in tweetallen of in kleine groepjes verwerkt. Daarnaast neemt het leren met behulp van de computer een belangrijke plaats in.

  Naar boven
 • Groepen en leerkrachten

   

  groep 1 a

  meneer Gerard Reniers
  juffrouw Kyra Romme 

  groep 1 b

  juffrouw Sandra van den Heuvel
  juffrouw Ria Teeuwen

  groep 1 c

  jjuffrouw Inge van de Ven  
  juffrouw Eveline van Hoof

  groep 2 a

  jjuffrouw Renske Geurts  
  juffrouw Jorien Slegers

  groep 2 b

  juffrouw Heidi Korthuis  
  juffrouw Anja Berkers

  taalklas

  juffrouw Marleen van de Mortel

  groep 3 a

  juffrouw Laura Bosmans  
  juffrouw Floortje Dijckmans

  groep 3 b

  juffrouw Manon van der Zanden  
  juffrouw Kim Vlemmings

  groep 4 a

  juffrouw  Ines van den Boogaart

  groep 4 b

  meneer   Patrick Manders

  groep 5 a

  juffrouw  Josanne van der Heijden

  groep 5 b

  juffrouw  Diny Leijte
  juffrouw  Margareth van Erp

  groep 6 a

  meneer   Art Nijenboer

  groep 6 b

  juffrouw  Maike van Dijk

  groep 7 a

  meneer Johny Vogels

  groep 7 b

  meneer   Fred de Locht
  juffrouw  Mechteld van Oorschot (één dag)

  groep 8 a

  meneer Tim Verberne
  juffrouw Karin Grouls

  groep 8 b

  juffrouw Sandra Raaijmakers  
  juffrouw Emily Achttienribbe

  topklas

  juffrouw  Chantal van der Heijde

   
   
   
  Naar boven
 • Gymnastiek

  Gemiddeld twee keer in de week gaan de groepen 3 t/m 8 naar de gymzaal. Wij verwachten dan dat de kinderen het volgende bij zich hebben:

  * sportkleding

  * gymschoenen, die alleen in de gymzaal gedragen worden.

  * badhanddoek, washandje, evt.  met badmuts, zo mogelijk schoon ondergoed

  * slippers (niet verplicht)

  * geen sieraden

  Deze spullen moeten telkens mee naar huis genomen worden en daar zo nodig gewassen. Geef de kinderen zelf de verantwoording voor hun sportkleren! De kinderen van de groepen 3 en 4 douchen allemaal na de gymles. Vanaf groep 5 is het niet verplicht om te douchen. Als een kind niet doucht is het wel verplicht om met een washandje gezicht, oksels en voeten te wassen. Graag een schriftelijk berichtje als uw kind bij uitzondering eens niet mag gymmen.

  De kinderen van groep 1 en 2 spelen dagelijks in onze speelzaal. Gymkleding is daarbij niet nodig, maar gymschoenen wel. Het is de bedoeling dat de gymschoenen voorzien worden van naam. De oudste kleuters spelen in hun ondergoed. Als uw kind niet kan strikken kunt u ook schoenen met klittenband meegeven. Natuurlijk is het fijn als kinderen de kleding vlot kunnen aan- en uittrekken.

   

  Laat uw kind naar school gaan in fijne, gemakkelijke kleding, waar het goed mee kan spelen en werken. Denkt u er ook aan:

  •             dat er een lusje aan de jas zit

  •             dat er een naam in de laarzen, regenjas of spijkerjas staat. Verwisselen gebeurt erg  gemakkelijk.

  •             dat de kinderen de regenlaarzen niet in de klas aanhouden. Geef eventueel andere schoenen   of sloffen voor ze mee. 

   

  ROOSTER GYMZAAL

   

  MAANDAG

  DINSDAG

  WOENSDAG

  DONDERDAG

  VRIJDAG

  8.30-9.30

  meneer Patrick – 4a

  Juf Ines – 4b

  Juf Diny/Margareth - 5a

  meneer Johny – 7b

  juf Josanne – 5b

  9.30- 10.30

  meneer /juf Fred/Mechteld – 7a

  juf Maike– 6a

  juf Sandra/Emily – 8b

  meneer Art -6b

   

  10.30-11.20

  juf Diny/Margareth – 5a

  juf Josanne – 5b

  meneer Patrick – 4b (10.30-11.30)

   

  juf Laura/Floortje – 3b
  (10.30 -11.30)

  11.20 -12.15

  meneer Johny – 7b

  meneer Art - 6b

  meneer Fred – 7b
  (11.30-12.30)

  meneer Tim – 8a

  juf Manon/Kim – 3a (11.30-12.30)

   

   

   

   

   

   

  12.30-13.30

  juf Laura/Floortje – 3b

  juf Manon/Kim – 3a

   

  juf Ines – 4b

   

  13.45-14.45

  juf Sandra/Emily – 8b

  meneer Tim– 8a

   

  juf Maike – 6a

   

  Naar boven
 • Hoofdluis

  Kammoeders; controleren op hoofdluis

  Het kan zijn dat er hoofdluis voorkomt bij kinderen. Op woensdag na elke vakantie controleren de ‘kammoeders’ de kinderen van groep 1 t/m 8 op hoofdluis.

  Een en ander is gebeurd op advies en in samenspraak met de GGD. De kammoeders hebben instructies ontvangen hoe hoofdluis te constateren. Wordt er hoofdluis gevonden dan worden de ouders/verzorgers van het betreffende kind meteen telefonisch op de hoogte gebracht en gevraagd om met de behandeling te beginnen. De ouders van de kinderen uit betreffende klas krijgen een mail, waarin melding wordt gemaakt van het feit dat er in de klas hoofdluis is geconstateerd.

  Na 2 weken volgt altijd een nacontrole in de desbetreffende klas. Verder worden de ouders/verzorgers van de kinderen uit deze klas verzocht om hun kind gedurende enige tijd op hoofdluis te blijven controleren. Natuurlijk blijft de regel wel dat wanneer u als ouder/verzorger zelf hoofdluis constateert, dit direct bij de school of de leerkracht kenbaar maakt.  Naar boven
 • Identiteit

  Onze basisschool is een katholieke school. Omdat we daar heel duidelijk over willen zijn, hebben we bij de invoering van het basisonderwijs de naam van de school gehandhaafd: ‘De Goede Herder’.
  Middels projecten en diverse lessen maken de kinderen regelmatig kennis met allerlei zaken rond bijbel, kerk en geloofservaring. Dit betekent niet dat kinderen met een andere (of zonder) geloofsovertuiging niet toegelaten zouden kunnen worden.
  Integendeel, we denken dat ontmoetingen met andere levensbeschouwingen in onze catechese heel goed inpasbaar zijn en dat anders gelovige kinderen met begrip en respect aanvaard kunnen worden. Wij leven tenslotte in een multicultureel land, waar plaats is voor meerdere godsdiensten en geloofsbelevingen, dus ook op school. Ons beleid is wel, dat we op school elkaar niet confronteren met uiterlijkheden van diverse verschillende geloofsovertuigingen.

  Naar boven
 • Informatie aan gescheiden ouders

  Tenzij anders vastgesteld door de rechtbank en aantoonbaar, hebben scholen informatieplicht naar beide ouders. Beide ouders hebben evenveel recht op informatie. Het betreft hierbij dan de schoolgids, uitnodigingen voor informatie- en ouderavonden, school- en toetsresultaten, verwijzing naar vervolgonderwijs.

  Alle informatie gaat via de kinderen mee naar huis. Wanneer de ouders van een kind gescheiden leven, gaat de informatie naar de ouder bij wie het kind woont. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind.
  Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende ouder de school verzoeken om informatie te geven van de schoolontwikkeling van het kind. De verzorgende ouder wordt hiervan door de school op de hoogte gesteld.
  Indien de verzorgende ouder hierop bezwaar heeft, is dat voor de school geen reden om de informatie niet te verstrekken. Voor de school staat het belang van het kind voorop.
  Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar dit niet in gezamenlijkheid willen doen, is de school verplicht twee oudergesprekken te arrangeren.
  In het geval er afspraken zijn gemaakt tussen school en ouders omtrent het ophalen van kinderen, dient de leerkracht hierop alert te zijn en toe te zien op deze afspraken.

  U kunt het protocol echtscheiding via deze link lezen 

  Naar boven
 • Informatie naar, van en met ouders

  Om informatie uit te wisselen over uw kind zijn er o.a. de volgende mogelijkheden:

  •             Telefonisch contact: is in principe altijd mogelijk.

  •             Inloopmogelijkheden: voor schooltijd is een leerkracht druk bezig met de opvang van kinderen. Maar wilt u een praatje maken met de leerkracht of wilt uw kind laten zien waar het mee bezig is, dan kunt u daarvoor na schooltijd terecht. Korte, belangrijke mededelingen, kunt u natuurlijk altijd doorgeven!

  •             Plakboek: aan het eind van groep 2 krijgen de oudste kleuters hun plakboek met werkjes en      tekeningen mee naar huis. Dit boek is een mooie weergave van hoe uw kind zich gedurende de kleuterperiode heeft ontwikkeld.

  •             Schriftelijke rapportage en oudergesprekken over de kinderen: sinds schooljaar 2016/2017 hebben wij ervoor gekozen om in oktober te starten met een kennismakingsgesprek met ouders. Hierin wordt kennisgemaakt met elkaar en de eerste indrukken gedeeld. In februari en juli is er een schriftelijke rapportage met betrekking tot de vorderingen van de kinderen. Deze vorderingen worden met de ouders besproken tijdens de oudergesprekken.

  •             Afspraak met de leerkracht, bouwmanager of de directeur:  Ouders kunnen met op- en                aanmerkingen, klachten en vragen terecht bij de leerkracht en de directie. Het wordt op prijs gesteld als u even een afspraak maakt.

  Naar boven
 • Informatie over schoolse zaken

  Over alles wat de school aangaat worden ouders geïnformeerd middels:

  • De  Ouderkrant, een nieuwsbrief voor alle ouders.
  • De schoolgids met achtergrond- en praktische informatie over onze school.
  • Het schoolplan, ons vierjarig beleidsplan.
  • De onderwijsgids, beschrijving van het basisonderwijs door het ministerie
  • De website van De Goede Herder. www.bs-goedeherder.nl

  Er zijn speciale ouderavonden, zoals:

  • De inloopavond of informatieavond voor alle ouders en kinderen: kennismaking met de nieuwe klas en leerkracht in het begin van het schooljaar.
  • Jaarvergadering van de oudervereniging: alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.
  • Informatieavonden van uiteenlopende aard: bv. voor ouders van nieuwe kleuters, over het voortgezet onderwijs, trektocht, schoolkamp of een schoolproject.
  Naar boven
 • Inlooptijden

  Vanaf 8.20 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten zijn dan in de klas aanwezig. Wilt u nog even iets tegen de leerkracht zeggen dan mag u even mee naar binnen lopen, maar probeer het wel kort te houden, zodat de leerkracht de kinderen voldoende aandacht kan geven. Wilt u meer met de leerkracht bespreken maak dan een afspraak na schooltijd.

  De ouders van de groepen 1-2 mogen de kinderen elke dag zelf naar de klas brengen. Op dinsdagochtend en vrijdagochtend is er een inloopkwartier van 8.30u tot 8.45u. U mag dan in de klas samen met uw kind een activiteit te doen, zoals voorlezen, een spelletje doen, bouwen.

   

  Wij willen graag op tijd beginnen met onze les. Daarom luidt een paar minuten voordat de school begint de bel, zodat U weet dat het tijd is om naar buiten te gaan. Om 8.30u gaat de buitendeur dicht. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen dan in de klas zijn en alle ouders weer buiten.

  De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen ’s morgens voor schooltijd, bij de eerste bel, al naar binnen gaan. Ze mogen ook, als ze dat willen, op de speelplaats blijven en bij de tweede bel naar binnen gaan. We gaan er vanuit dat alle kinderen op tijd in de klas zijn.

  Wilt u uw kind niet te vroeg naar school sturen? Een kwartier, voordat de school begint, wordt er op de speelplaats gesurveilleerd. Voor die tijd is er geen toezicht en staan er ook geen brigadiers bij de oversteekplaatsen. Elke dag van de week begint de school om 8.30 uur. Als kinderen te laat komen, hebben ze een ‘te-laat-briefje’ nodig. Kinderen uit de groepen 1 t/m 3 krijgen dat in de klas en de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 halen dat bij de administratie. 

  Naar boven
 • Inspectie van het onderwijs

  Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder.
  Voor informatie en vragen kunt u terecht op de site van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en op de site van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl)
  Het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) is er voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

  In 2016 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan op onze school. Tijdens zo'n bezoek wordt, op allerlei gebieden, gekeken naar de kwaliteit van de school. De inspecteurs hebben veel gesprekken gevoerd, zijn in de klassen gaan kijken en hebben allerlei documenten bestudeerd. De gesprekken zijn gevoerd met het bestuur, het managementteam, de intern begeleiders, leerkrachten, ouders en kinderen. Daarna is er een ‘rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek’ opgesteld. Dit rapport is te vinden op de site van de inspectie en van onze school. We herkennen ons in het rapport en zijn trots op het resultaat. Onze basis is op orde! We gaan aan de slag met de kansen die er liggen voor verbetering.

  Naar boven
 • JiBB

  Op school komt een sportprofessional van Jibb twaalf keer per jaar een sportclinic geven in de gymles van groep 3 tot en met 8. In groep 1 en 2 worden 20 lessen verzorgd. Er wordt na schooltijd in de wijk, bij sportverenigingen en tijdens schoolvakanties sport en beweegactiviteiten georganiseerd om uw kind in beweging te brengen en om te kijken welke sport het beste bij uw kind past. Ook kunnen volwassenen actief zijn via Jibb. Wilt u graag meer informatie over Jibb of het actuele aanbod zien? 

  Op www.jibbhelmond.nl kunt u de exacte tijden, locaties en data vinden van alle Jibb activiteiten.

  De Jibb professional bij uw zoon of dochter op school is:
   
  René Taal
  Stichting Jibb

  E: renetaal@jibbhelmond.nl
  I: www.jibbhelmond.nl
   
  http://twitter.com/Jibbhelmond
  http://www.facebook.com/jibbhelmond
  www.jibbhelmond.hyves.nl/ 

  Naar boven
 • Klachten-procedure

  Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet  naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie.
  Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. 

  Klachtenregeling
  Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM is voor onze school vastgesteld. Hierin is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld en overige klachten.
  De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie.

  De interne contactpersoon
  De contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?

  · luisteren naar de klacht;
  · informatie geven over de klachtenprocedure;
  · overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  · eventueel verwijzen naar de externe   vertrouwenspersoon;
  · contact houden met de leerling/ouders.

  Daarnaast heeft de interne contactpersoon een belangrijke taak op het gebied van preventie van seksuele intimidatie op school.
  De contactpersoon van onze school: dhr. Theo Ermens, tel.0492-551660

  De klachtencommissie Stichting KOMM:
  De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs.

  De klachtencommissie is bereikbaar via:
  Adres Stichting KOMM

  E-mailadres: k.o.m.m@tiscali.nl
  Website: www.komm.nl

  Contactpersoon regio midden/oost:  Mevr. G. van Rangelrooij
  Telefoon: 06-53107731

  Naar boven
 • Lunch; continurooster

  Op maandag, dinsdag en donderdag eten alle kinderen op school. Ze eten een kwartier in de eigen klas en gaan daarna nog een kwartier naar buiten.

  - De kinderen eten met de leerkracht in de eigen klas.

  - Per groep wordt gekeken of er hulpouders nodig zijn bij het overblijven. Dit wordt dan geregeld
    door de leerkracht van de groep.

  - Elk kind brengt zelf eten en drinken mee, in een aparte tas.

  - De tas hangt aan de kapstok.

  - Zorg voor een gezonde lunch: brood, groente en fruit. GEEN snoep!

  - Kinderen kunnen water drinken in de klas of brengen zelf drinken mee in een pakje of beker.
    GEEN frisdrank, energie- of sportdrank.

  - Lege drinkpakjes gaan na het eten in de trommel mee naar huis.

  - Eten dat niet helemaal op is gaat mee naar huis, zodat u als ouder ziet wat uw kind gegeten heeft.

  - Tijdens het eten is het rustig in de klas: we kijken geen filmpjes en er is geen harde muziek.

  Naar boven
 • LWOO-signalering

  Het kan zijn dat uw kind een leerachterstand heeft t.o.v. (landelijk) gemiddelde resultaten. Natuurlijk proberen we op onze school er alles aan te doen om deze leerachterstand weg te werken, maar er is een kans dat dit niet lukt. Dat heeft gevolgen voor het schooladvies; kinderen met een leerachterstand zullen een lager schooladvies krijgen.

  In groep 8 krijgen de kinderen met een leerachterstand een zogenaamd LWOO onderzoek (LeerWeg Ondersteunend Onderzoek). Dit onderzoek bepaalt de leerachterstand en is ook sterk bepalend voor het vervolgonderwijs. Natuurlijk is het prettig om te weten of uw kind eventueel in aanmerking komt voor een LWOO onderzoek.

  Op basisschool De Goede Herder bespreken we met de ouders als hun kind in aanmerking komt voor een LWOO onderzoek in groep 7.

  We hanteren hierbij de zogenaamde LWOO-procedure:

  • In groep 7 wordt aan ouders toestemming gevraagd voor een LWOO onderzoek. 
  • In groep 8 zal er een LWOO-onderzoek plaatsvinden in tussen september en december 2017. 

   

  Naar boven
 • Managementteam (MT)

  De samenleving verandert voortdurend en daarmee ook ons onderwijs. Steeds stellen we ons de vraag of we nog datgene bieden waar onze samenleving naar vraagt. Ook de overheid houdt een vinger aan de pols en stelt eisen waar we als school aan moeten voldoen.               

  Wij vinden het erg belangrijk om op gestructureerde wijze aan de verbetering van ons onderwijs te werken. Het MT, dat bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur en de bouwmanagers, vergadert tweewekelijks om de voortgang in de ontwikkeling van de school te bewaken. Dit doen zij in nauw overleg met de interne begeleiders. Zowel praktisch-organisatorische zaken als onderwijsinhoudelijke onderwerpen komen aan bod.

  In ons schoolplan geven we aan wat we in een periode van vier jaar willen bereiken. Het huidige schoolplan loopt af in 2016. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van ons nieuwe schoolplan waarin we de richting bepalen voor de periode 2017-2021. Op basis van het schoolplan wordt elk schooljaar een jaarplan opgesteld waarin de actiepunten van die periode worden uitgewerkt. Dit jaarplan wordt geëvalueerd en eventuele bijstellingen worden meegenomen in het volgende plan.

  Naar boven
 • Medezeggen schapsraad

  Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden die bestaat uit drie leden van het team en drie ouders.
  De MR voert in het belang van een goed functioneren van de school overleg met het bestuur met toezichthoudende taken enerzijds en met het team en de ouders anderzijds. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat alle aangelegenheden die de school betreffen in de MR besproken kunnen worden. De MR kan adviezen geven en voorstellen doen aan het schoolbestuur. Op tal van aangelegenheden heeft het bestuur advies of instemming nodig van de MR. Jaarlijks treden twee van de zes leden af.

  Het jaarverslag ligt op school en kan door iedereen worden ingezien. Ouders en leerkrachten kunnen altijd terecht met vragen en opmerkingen.

  Naar boven
 • Meehelpen of meedenken

  Meehelpen of meedenken zijn mogelijkheden om het contact tussen ouders en de school te intensiveren.
  Zo kennen wij ouderhulp, die kan bestaan uit:

  • het ondersteunen van onderwijsactiviteiten (leesactiviteiten, organisatie schoolbibliotheek, werken met de computer)
  • hulp bij vieringen (carnaval, sinterklaas) en
  • het verrichten van allerlei hand- en spandiensten (vervoer en begeleiding bij buitenschoolse activiteiten).

   Meedenken kan als lid van de oudervereniging, medezeggenschapsraad of schoolbestuur.

  Naar boven
 • Met wie kunnen de kinderen in contact komen?

  • de vakleerkracht muziek
  • interne begeleiders (ib-er’s); zij onderzoeken bij kinderen de oorzaak van hun leer- en/of hun               gedragsprobleem en dragen hiervoor oplossingen aan
  • onderwijsassistenten, die in de onder- en bovenbouw leerkrachten en kinderen zowel inhoudelijk als organisatorisch ondersteunen en helpen.
  • de leraar ondersteuner, die kinderen met specifieke gedragsproblemen ondersteunt en helpt.
  • onderwijsondersteunend personeel: de conciërge voor o.a. klein onderhoud  binnen en buiten de school en de administratieve kracht.
  • stagiaires van Pabo “De Kempel” , van het ROC en van het SUMMA college. Graag komen wij tegemoet aan de vraag van de Pabo naar het plaatsen van stagiaires. Wij zijn van mening dat ook wij onze verantwoordelijkheden hebben bij een goede praktische opleiding van toekomstige leraren en onderwijsassistenten voor de basisschool. Ook op het gebied van sport en bewegen en administratieve ondersteuning zijn er stagiaires op onze school aanwezig.
  • externe deskundigen zoals: logopediste van de G.G.D., schoolarts, schoolbegeleider(s) en ambulante hulpverleners, zoals onze opvoedondersteuner.
  • Parttimers runnen een groep samen met een andere parttimer. Er zijn goede afspraken gemaakt over ieders taak en verantwoordelijkheden.

  Bij verlof, ziekte of cursus van een leerkracht doen we een beroep op een van onze vervangers of een collega uit een andere klas. We proberen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verschillende leerkrachten in een week voor de klas komen en we willen voorkomen dat we een klas naar huis sturen, omdat er geen meester of juf is.

  Nascholing is een noodzakelijke en zinvolle activiteit. Over het algemeen is dit teamgerichte nascholing, maar de leerkrachten kunnen ook inschrijven voor een nascholing naar eigen keuze of op advies aansluitend bij de ontwikkelingen van het moment en onze visie op onderwijs en opvoeding. 

  Naar boven
 • Missie

  In ons logo staat de zin  “Ieder kind mag trots zijn op zichzelf”. Vanuit deze gedachte geven we ons onderwijs vorm. Zoals ieder kind trots op zichzelf mag zijn, zijn wij ook als team trots: op ieder kind, op wie een kind is en wat een kind kan, op onze zorg voor kinderen, op ons team, op de omgang met ouders en op onze omgeving. Wij werken dagelijks aan een krachtige leeromgeving waarin kinderen met respect voor verschillende meningen en overtuigingen van en met elkaar leren.                                          

  Naar boven
 • Muzikale vorming

  De muzikale vorming op onze school is voor een deel in handen van een vakleerkracht, juffrouw Yvonne Martens. Ze komt wekelijks één keer in de groepen 3 t/m 8 en leert de kinderen naast een groot aantal liedjes ook ritme, noten en zingen op melodie, dus echte muzikale vorming. Ook spelen de kinderen tijdens de muzieklessen op instrumenten en luisteren ze naar muziek. De muziekleerkracht ondersteunt ook bij de Kerstmusical of Kerstactiviteit en de eindejaarsmusicals van de groepen 2 en 8. De kinderen van de groepen 3-4-5 krijgen 40 minuten per week les en de kinderen van de groepen 6-7-8 een half uur.

   
  Juffrouw Yvonne Martens verzorgt de lessen muzikale vorming op:

  DONDERDAG

   

   

  VRIJDAG

   

  8.35 - 9.15

  4b – juf Ines

   

  8.30– 9.00

  8a – meneer Tim

  9.20 - 10.00

  4a – meneer Patrick

   

  9.00 – 9.30

  8b – juf Sandra/Emily

   

   

   

  9.30 - 10.05

  7b – meneer Johny

  10.35 - 11.15

  5a – juf Diny/Margareth

   


   

  11.20 - 12.00

  5b - juf Josanne

   

  10.5 – 10.35

  7a - meneer Fred

  12.00 – 12.30

   

   

  11.00 – 11.30

  6b- meneer Art

  13.15 - 13.55

  3a - juf Manon/Kim

   

  11.35 – 12.05

  6a- juf Maike

  14.00 - 14.40

  3b – juf Laura/Floortje

   

   

   

   
   
  Naar boven
 • Opvoed & Opgroei ondersteuning (O&O)

  De Opvoed en opgroei adviseur.

  Elke opvoeder heeft soms vragen over opvoeding. Vaak praten opvoeders daar met elkaar over. Maar wellicht vindt u het prettig om er eens met iemand anders over te praten. Het is niet altijd makkelijk om hiervoor dan de juiste persoon te vinden. Vanaf het nieuwe schooljaar heeft elke basisschool in Helmond daarom een vaste contactpersoon voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien. Een zogenaamde Opvoed en opgroei adviseur (O&Oer).

  Voor onze school is dat Yvonne Raedts. U kunt de O&Oer bereiken via school.

  Beste ouders/verzorgers,

  Graag wil ik me even aan u voorstellen.
  Mijn naam is Yvonne Raedts en ik ben de O&O-er van uw school. 
  In principe ben ik op maandag van 8.15 uur tot 9.30 uur aanwezig op de Goede Herder.

  Andere dagen ben ik op het consultatiebureau Generaal Snijdersstraat 58 of te bereiken via
  06-10852361. 

  U kunt bij mij terecht met alle vragen over opvoeden, maar ook over opgroeien.
  Opvoeden van kinderen is boeiend en dankbaar werk. Als ouders/verzorgers willen we onze kinderen opvoeden tot gezonde, evenwichtige personen in een liefdevolle en stabiele omgeving. 

  Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Soms is het veeleisend, kan het frustrerend zijn en kost het veel energie. Elke ouder/ verzorger heeft soms vragen over opvoeding. Vaak praten ouders/verzorgers daar met elkaar over. Wellicht vindt u het prettig om er eens met iemand anders over te praten. Soms is het lastig om hiervoor de juiste persoon te vinden. In Helmond heeft elke basisschool daarom een vast contactpersoon voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien. Een zogenaamde Opvoed en Opgroei adviseur (O&O-er). 


  Enkele voorbeelden:

  ·      Mijn kind slaapt slecht, wat kan ik hieraan doen?
  ·      Mijn kind plast ’s nachts nog in zijn bed. Is dat erg?
  ·      Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Hoe vertel ik dit aan mijn kind?
  ·      Hoe kan ik mijn kind helpen bij het maken van vriendjes?
  ·      Mijn kind luistert niet naar me, wat moet ik doen?

  Ook voor moeilijkere vragen (bijvoorbeeld over kindermishandeling) kunt u bij mij terecht en samen zoeken we naar een oplossing. Ik zal de vragen zoveel mogelijk meteen proberen te beantwoorden, soms lukt dit niet en kunnen we samen een nieuwe afspraak maken op school of bij u thuis.

  Wanneer u een vraag heeft, maar ik niet aanwezig ben op De Goede Herder mag u me ook bellen. Dit kan op: 06-10852361. Wanneer ik niet kan opnemen, kunt u de voicemail inspreken en zal ik u terugbellen.

  Wees welkom, ik hoop u in ieder geval te zien als u een vraag heeft.

  Met vriendelijke groet,
  Yvonne Raedts


  Bij wat lastigere problemen gaat de O&O-er met u op zoek naar de juiste hulp.
  De O&O-er gaat altijd uit van wat u zelf wilt. Samen met u bekijkt hij/zij op welke manier u het probleem aan kunt en wilt pakken en of en welke andere ondersteuning daarbij eventueel nodig is.

  Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Yvonne Raedts of kijk op www.cjghelmond.nl

   
  Naar boven
 • Ouderbetrokkenheid

  Wij vinden het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders en school; ouders raken mede daardoor betrokken bij de vorming en ontwikkeling van kinderen op De Goede Herder. U kunt op heel verschillende manieren betrokken zijn bij de school en de ontwikkeling van uw kind. Van helpen bij activiteiten in de klas tot meedenken in de medezeggenschapsraad.

  Naar boven
 • Ouderbijdrage

  Het bestuur van de oudervereniging vraagt  jaarlijks voor ieder kind een financiële bijdrage, waarvan de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten betaald worden. Het gaat hierbij om activiteiten als viering carnaval, viering sinterklaasfeest op school, schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 6 en een bijdrage aan onze trektocht in groep 7 en het schoolkamp in groep 8. Zonder uw bijdrage kunnen al deze activiteiten geen doorgang vinden, ook al weten wij dat in de Wet gesproken wordt over vrijwillige ouderbijdrage. Bij betalingsproblemen kunt u vrijwel altijd een beroep doen op de Helmondse Stichting Leergeld. Op school kunt u hierover een folder verkrijgen. De Stichting Leergeld krijgt hiertoe een subsidie en heeft tal van sponsors. Maak er gerust gebruik van.

  Het bedrag van de ouderbijdrage wordt elk jaar, dit jaar tijdens de jaarvergadering in september/oktober, opnieuw vastgesteld voor het komende schooljaar. Hierna krijgen alle ouders bericht van de penningmeester over de wijze van betaling. Voor incidentele betalingen is het IBAN rekeningnummer van de oudervereniging: NL 79 ABNA 0496494414 t.n.v. oudervereniging De Goede Herder, Helmond.

  De (vrijwillige) ouderbijdrage voor het schooljaar 2015/2016 was:

  voor het eerste kind        € 28,00

  voor het tweede kind      € 24,00

  voor het derde kind        € 20,00

  voor het vierde kind        € 16,00

  Naar boven
 • Ouderkrant

  Ongeveer 1x per maand worden ouders geïnformeerd via onze nieuwsbrief ‘de  Ouderkrant’. Hierin wordt kort en bondig actuele informatie gegeven voor de ouders. Vanaf dit schooljaar gebeurt dat digitaal. Voor ouders die geen internet hebben of ouders die dat op prijs stellen liggen er diverse papieren exemplaren bij de receptie om mee te nemen.
  Het voordeel van een digitale nieuwsbrief is dat de kinderen minder vaak allerlei  ‘losse blaadjes’ mee naar huis hoeven te nemen en het scheelt enorm in kosten en tijd voor school. De Ouderkrant komt meestal op donderdag uit. U vindt de ouderkrant ook op onze website.

  Naar boven
 • Parkeren

  Veel ouders, zeker die van de kleuters, brengen en halen hun kind per auto. Parkeren is mogelijk in de parkeervakken bij de gymzaal, tegenover de flat en in de parkeervakken in de Montgolfierstraat. Het is niet de bedoeling om te parkeren in de parkeerlus bij de kleuteringang; andere bestuurders kunnen dan niet meer keren en dat is juist wel de bedoeling. Afgelopen schooljaar is er een ‘zoen-en zoef’ verkeersbord geplaatst. U kunt hier stoppen om uw kind te laten uitstappen en dan zelf meteen doorrijden. Het is niet de bedoeling dat u uw auto daar laat staan en mee uitstapt. Dan moet u echt een parkeerplaats zoeken.

  Naar boven
 • Pedagogisch tact

  Op school zijn we voortdurend bezig met het werken met kinderen. We willen hen altijd verder brengen. Dat doen we didactisch en ook pedagogisch. We merken dat de maatschappij van nu, de wet passend onderwijs, de snelle info op het gebied van technologie allemaal ontwikkelingen zijn die invloed hebben op ons onderwijs. We zijn via verschillende wegen in contact gekomen met het gedachtengoed van pedagogisch tact (PT) en hebben er als team voor gekozen hiermee aan de slag te gaan. Wat we willen is ‘het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. 

  In schooljaar 2015-2016 hebben we met het hele team onze studiedagen besteed aan pedagogische tact. We hebben ons daarbij laten begeleiden door deskundigen van het NIVOZ, zowel in theorie als in praktijk. We zijn kritisch op ons eigen handelen en het handelen van de leerlingen en streven voortdurend naar een goede interactie en de juiste balans tussen begrijpen en begrenzen.  

  Naar boven
 • Rechten en plichten

  In de door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen uitgebrachte Onderwijsgids voor het Basisonderwijs zijn de algemene rechten en plichten van ouders en leerlingen weergegeven. Alle ouders krijgen deze gids. Deze gids staat ook op internet op de website www.rijksoverheid.nl.

  Door in het zoekvakje onderwijsgids basisonderwijs te typen komt men vanzelf op de webpagina waar onder het kopje brochures zowel de onderwijsgids voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs staan.

  Naar boven
 • Regels op school

  Soms lukt het een kind niet om zich aan de (rode) regels te houden (omgaan met elkaar). De kinderen van onze school leren dan het volgende stappenplan te gebruiken:

  • STAP 1:Zeg duidelijk dat je het niet wilt.
  • STAP 2:Zeg boos dat je het niet wilt en waarschuw de ander:”Als je nu niet ophoudt, haal ik de meneer of juf erbij”.
  • STAP 3:Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt.

  In geval er gepest wordt hanteren we een pestprotocol.

  De school wil een uitdagende leeromgeving aanbieden, waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Door de kinderen te betrekken bij het opstellen van de (basis)regels, voelen kinderen zich verantwoordelijk voor de naleving hiervan en kunnen we die veilige omgeving creëren. Maar ook door te zorgen voor rust, regelmaat, orde en een goede organisatie.

  Het is bovendien belangrijk om een goed contact te hebben met ouders en verzorgers. De school wil samen met u zich volledig inzetten voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

  Naar boven
 • Resultaat van ons onderwijs

  Totale ontwikkeling

  We streven als school over de hele periode van acht jaar naar resultaten. Dit zijn niet alleen leerresultaten: wat weet ik, wat kan ik, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Hierbij gaat het om karaktervorming, sociaal maatschappelijke houding, kortom de persoon in wording.

  De ontwikkeling van de kinderen wordt in de loop van de basisschoolperiode nauwlettend gevolgd door observaties en toetsen. Jaarlijks wordt voor alle groepen een kalender opgesteld met toetsen voor de diverse vakgebieden. Alle uitslagen worden verwerkt in een computerprogramma: het “leerlingvolgsysteem”.

  In januari en juni van elk jaar vindt een evaluatie plaats. De resultaten worden dan onder de loep genomen. De resultaten zijn weer uitgangspunt voor gerichte vervolgstappen. Een groepsleerkracht kan o.a. middels toets uitslagen merken of het wel of niet goed gaat met de groep of met één of meerdere leerlingen. De bevindingen worden doorgesproken in de groeps- en leerlingbespreking met de interne begeleider en andere collega’s. Samen wordt er bekeken of en welke maatregelen er nodig zijn voor een groepsplan of om een kind extra te helpen in of buiten de klas of anderszins. Op schoolniveau gebeurt dat samen met het managementteam, de intern begeleiders en de vakcoördinatoren.

  De leerling- en groepsoverzichten worden gebruikt om ouders te informeren en ze bieden mogelijkheden om het onderwijs te evalueren en zo nodig bij te stellen. De resultaten kunnen vergeleken worden met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land en met de resultaten op de vorige toetsen. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden.

  Centrale eindtoets

  Elke school is verplicht om een centrale eindtoets af te nemen in groep 8. Wij hebben er tot nu toe voor gekozen om de eindtoets van Cito te gebruiken. Andere eindtoetsen zijn de IEP toets en Route 8. De centrale eindtoets wordt in april afgenomen, nadat de kinderen een advies hebben gekregen voor het vervolgonderwijs en nadat de kinderen door ouders zijn aangemeld op de vervolgschool voor Voortgezet onderwijs. Als blijkt dat de uitslag hoger uitvalt dan verwacht, dan kan het advies in heroverweging genomen worden. Als de uitslag lager uitvalt kan dat niet.

  De Cito (eindtoets) uitslagen van de afgelopen vier jaren:

  2013:535,7 Landelijk gemiddelde: 534,8

  2014:533,2 Landelijk gemiddelde: 534,6

  2015:534,0 Landelijk gemiddelde: 534,9 (binnen de marges van de onder en boven grens)

  2016:529,4 Landelijk gemiddelde: 534,5

  Het blijft ons doel om tenminste op het niveau van het landelijk gemiddelde te scoren.
   

  Gegevens uitstroom voortgezet onderwijs

  Hieronder treft u een overzicht aan van de uitstroom van de leerlingen van groep 8 naar het vervolgonderwijs over de afgelopen 5 jaren.

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Praktijkonderwijs

  1

  -

  -

  -

  -

  VMBO-bb+LWOO

  8

  7

  5

  6

  7

  VMBO-bb

  1

  -

  1

  3

  1

  VMBO bb/kb LWOO

  -

  -

  -

  1

   

  VMBO-kb+LWOO

  1

  2

  2

  3

  3

  VMBO-kb

  5

  4

  7

  7

  5

  VMBO-g

  -

  -

  -

  -

   

  VMBOt+LWOO

  -

  -

  -

  -

   

  VMBOt(MAVO)

  16

  15

  14

  13

  8

  VMBOt/HAVO

  9

  8

  -

  7

  5

  HAVO

  2

  7

  5

  2

  8

  HAVO/VWO

  7

  2

  5

  4

  3

  VWO

  3

  4

  1

  4

  2

  VSO Speciaal onderwijs

  -

  -

  -

  1T/H

   

  Totaal

  53

  49

  40

  51

  42

  Naar boven
 • Samenwerking met instellingen buiten de school

  Onze school is geen eiland; op allerlei manieren staan we met de buitenwereld in contact. Als voorbeeld noemen we de GGD, Pedagogische Hogeschool De Kempel, veel Helmondse scholen en een aantal gemeentelijke en maatschappelijke instellingen. Op al deze manieren willen we in ons eigen belang maar ook in het belang van opvoeding en ontwikkeling van de kinderen openstaan voor wat er zich buiten school afspeelt.

  We lichten er enkele organisaties uit:

  Samenwerkingsverband Helmond Peelland (SWV Helmond-Peelland PO 30-08)
  De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

  Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs - die hun (hoofd)vestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen.

  Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn; het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteunings-aanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.

  Federatie Panta Rhei
  Kleine organisaties zijn tegenwoordig kwetsbaar als er geen maatregelen getroffen worden tegen bepaalde (vooral financiële) risico’s. Onze stichting maakt daarom deel uit van de Federatie Panta Rhei, een samenwerkingsverband tussen de Goede Herder en de Silvester-Bernadette. Hiermee willen we bereiken dat we samen sterk zijn en als zelfstandige school toch ons eigen beleid kunnen bepalen.

  Naar boven
 • Schoolgids

   

  Het bestuur met toezichthoudende takenvan de RK Stichting De Goede Herder alsmede onze Medezeggenschaps-raad op de hoogte zijn van het bestaan en de inhoud van deze schoolgids, waarvan acte in de notulen van de vergadering van het bestuur.          
  De inhoud van deze schoolgids vindt u hier.

  In het begin van het schooljaar wordt een papieren versie van de schoolgids,  aan ouders die geen internet hebben,  beschikbaar gesteld. Ook wordt de schoolgids aan nieuwe ouders bij inschrijving van hun kind(eren) aangeboden.

  Naar boven
 • Schoolkamp

  Voor de kinderen van groep 8 staat het ‘schoolverlaters-kamp’ op het programma. Ook hier geldt een verplichte deelname. De groepen 8 brengen in Mierlo een hele week door in kampeerboerderij de Sprinkhorst. Op een gezellige manier, met veel sport en spel, zang en dans, nemen ze afscheid van elkaar en van hun tijd op de basisschool. De groepen 8 gaan samen op kamp van 3 t/m 7 juli 2017.

  Voor zowel de trektocht (groep 7) als het kamp wordt van de ouders een bijdrage gevraagd. Dit komt neer op ongeveer 10 euro per dag per kind. Ook de oudervereniging draagt bij in de kosten.

   

  Naar boven
 • Schoolplan

  In ons schoolplan geven we aan wat we in een periode van vier jaar (2012-2016) willen bereiken. Speerpunten voor de komende jaren zijn passend onderwijs en opbrengstgericht werken. Er wordt een jaarplan opgesteld dat wordt geëvalueerd en bijgesteld.

  Naar boven
 • Schooltijden

  We werken op onze school met een continurooster. De begin- en eindtijden van de lessen als volgt:

  Maandag, dinsdag en donderdag:
  08.30 uur – 14.45 uur voor alle groepen

  Let op: de eindtijd is op de lange dagen een kwartier later dan vorig schooljaar.

  Woensdag en vrijdag:                  
  08.30 uur – 12.30 uur voor alle groepen
  ‘s middags vrij!

  Naar boven
 • Schorsing en verwijdering

  Natuurlijk werken we dagelijks aan een veilig klimaat op onze school. Het thema ‘schorsing’ of ‘verwijdering’ komt in uitzonderlijke gevallen voor. Schorsen is een tijdelijke maatregel en verwijderen is een definitieve maatregel. Het zijn maatregelen die op bestuursniveau genomen moeten worden en waarbij ouders altijd betrokken worden. Op school is het protocol ‘schorsing en verwijdering’ aanwezig.

  Naar boven
 • Speelkwartier

  De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben elke ochtend een speelkwartier. De pauze is voor groep 3, 4 en 5 van 10.15u tot 10.30u en voor groep 6, 7 en 8 van 10.35u tot 10.50u.

  De kleuters hebben ook speelkwartier. Na het fruit eten gaan de kinderen naar buiten. Een paar groepen spelen van 10.15-10.30 uur op de kleine binnenspeelplaats en de andere groepen doen dat van 10.35 -10.50 uur.

  Kinderen mogen fruit meebrengen om tijdens het buiten spelen op te eten. Altijd graag de naam op de trommel met etenswaren om eventuele vergissingen te voorkomen. Drinken is niet nodig; op school geven we de kinderen genoeg kans om water te drinken. Snoep hoort niet thuis bij een fruitkwartier en wordt mee teruggegeven.

  Wij stellen het op prijs dat u er op toeziet dat uw kind niet met snoepgoed naar school komt! 

  Naar boven
 • Speelzaal

  De kinderen van groep 1 en 2 spelen dagelijks in onze speelzaal.  Gymkleding is daarbij niet nodig. Gymschoenen voorzien van naam wel.
  De oudste kleuters spelen in hun ondergoed. Als uw kind niet kan strikken zijn eenvoudige gymschoenen zonder veters heel praktisch. Natuurlijk is het fijn als kinderen de kleding vlot kunnen aan- en uittrekken.

  Laat uw kind naar school gaan in fijne, gemakkelijke kleding, waar het goed mee kan spelen en werken. Denkt u er ook aan:

  • dat er een lusje aan de jas zit
  • dat er een naam in de laarzen, regenjas of spijkerjas staat. Verwisselen gebeurt erg gemakkelijk.
  • dat de kinderen de regenlaarzen niet in de klas aanhouden. Geef eventueel slofjes voor ze mee.
  Naar boven
 • Sponsoring

  Wij willen als organisatie onafhankelijk zijn van financiële macht van anderen. Het ministerie stelt voor het onderwijs de benodigde middelen en faciliteiten beschikbaar en daar richten wij onze bestedingen naar.

  Naar boven
 • Stichting Leergeld Helmond

  Aan ouders of verzorgers van kinderen die na 1 januari van het lopende schooljaar instromen wordt een bijdrage van 50% van de diverse kosten gevraagd. Voor kinderen die na 1 april instromen worden geen bijdragen meer gevraagd.

  Wat als u besluit om niet te betalen? Het beleid van de school is er niet op gericht om niet betalende ouders te compenseren. Als uw bijdrage niet kan worden geïnd kan uw kind worden uitgesloten van deelname aan activiteiten als schoolreisje, trektocht en schoolkamp. Uw kind wordt dan op school (in een andere groep) opgevangen. Gelukkig komt dit zeer zelden voor. Voor nagenoeg alle kinderen wordt de ouderbijdrage ontvangen door onze oudervereniging.

  Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van het bestuur.
  Graag willen wij alle ouders bedanken voor hun hulp in het afgelopen schooljaar en we hopen dat we dit schooljaar ook weer een beroep op hen mogen doen.

  Voor contact met onze oudervereniging: zie 6.2 van deze schoolgids. Ouders kunnen ook contact leggen
  met de oudervereniging via het kopje oudervereniging op de website. Ze kunnen dan onder aan de pagina doorlinken naar het secretariaat van de oudervereniging.

  Stichting Leergeld Helmond wil dat Helmondse kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben, toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn, zoals deelname aan het verenigingsleven denk aan sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets of een computer (voortgezet onderwijs) behoort tot de mogelijkheden.

  Kunt u de kosten niet meer betalen?
  Leergeld kan u misschien helpen. Wilt u meer weten neem contact op met Leergeld Helmond, Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ Helmond. Tel:0492-522828 of via leergeld@planet.nl . Hun website:www.leergeldhelmond.nl 

  Naar boven
 • Tevredenheidsonderzoek

  Elke drie jaar nemen we een tevredenheidsonderzoek af. In 2016 is het laatste tevredenheidsonderzoek onder ouders en medewerkers gehouden. Daarin komen onze sterke en minder sterke punten naar voren. Deze onderzoeken zijn door een extern bureau verwerkt. Op school liggen de rapportages ter inzage.

  In de groepen 5 t/m 8 wordt ook intern een tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen afgenomen in de tussenliggende periode.

  We gebruiken de gegevens die uit de onderzoeken om de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie te blijven verbeteren.

  Naar boven
 • Totale ontwikkeling

  We streven als school over de hele periode van acht jaar naar resultaten. Dit zijn niet alleen leerresultaten: wat weet ik, wat kan ik, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Hierbij gaat het om karaktervorming, sociaal maatschappelijke houding, kortom de persoon in wording.

  De ontwikkeling van de kinderen wordt in de loop van de basisschoolperiode nauwlettend gevolgd door observaties en toetsen. Jaarlijks wordt voor alle groepen een kalender opgesteld met toetsen voor de diverse vakgebieden. Alle uitslagen worden verwerkt in een computerprogramma: het “leerlingvolgsysteem”.

  In januari en juni van elk jaar vindt een evaluatie plaats. De resultaten worden dan onder de loep genomen. De resultaten zijn weer uitgangspunt voor gerichte vervolgstappen. Een groepsleerkracht kan o.a. middels toets uitslagen merken of het wel of niet goed gaat met de groep of met één of meerdere leerlingen. De bevindingen worden doorgesproken in de groeps- en leerlingbespreking met de interne begeleider en andere collega’s. Samen wordt er bekeken of en welke maatregelen er nodig zijn voor een groepsplan of om een kind extra te helpen in of buiten de klas of anderszins. Op schoolniveau gebeurt dat samen met het managementteam, de intern begeleiders en de vakcoördinatoren.

  De leerling- en groepsoverzichten worden gebruikt om ouders te informeren en ze bieden mogelijkheden om het onderwijs te evalueren en zo nodig bij te stellen. De resultaten kunnen vergeleken worden met de gemiddelde resultaten van andere basisscholen in ons land en met de resultaten op de vorige toetsen. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden. 

  Naar boven
 • Trektocht

  Jaarlijks organiseren we voor de kinderen van groep 7 een driedaagse trektocht. Deelname is voor alle kinderen een verplicht onderdeel van het lespakket. Hierbij gaan de kinderen al fietsend en wandelend langs een aantal plaatsen in de regio, waaronder de Groote Peel, met de bedoeling de natuur, het landschap en ook elkaar beter te leren kennen, begrijpen en waarderen. Ze overnachten daarbij in een boerderij te Asten-Heusden. 

  Dhr. van Heugten
  Gezandebaan 36
  5725 TN Heusden
   
  Naar boven
 • Vakanties en vrije dagen

  De vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:

  Herfstvakantie                  maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2016
  Kerstvakantie                 maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
  Carnavalsvakantie          maandag 27 t/m vrijdag 3 maart 2016
  Tweede Paasdag             maandag 17 april 2017
  Meivakantie                     maandag 24 april  t/m vrijdag 5 mei 20167
  Hemelvaart                     donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
  Tweede Pinksterdag    maandag 5 juni 2017

  Zomervakantie                maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2017
   

  studiedag                         vrijdag 30 september 2016
  studiedag                         woensdag 23 november 2016
  studiedag                       donderdag 9 februari 2017
  studiedag                         donderdag 28 januari 2016
  studiedag                      dinsdag 6 juni 2017

  Naar boven
 • Veiligheid op school

  Basisschool De Goede Herder besteedt veel aandacht aan de veiligheid op en rondom school. Veiligheid heeft een eigen plaats gekregen in het schoolbeleid. In diverse plannen is ons Arbobeleid uitgewerkt en het is met een Arbo deskundige getoetst aan de actuele eisen. De risico inventarisatie en -evaluatie is ook met de Arbodienst besproken. In het kader van calamiteitenbestrijding is er een BHV-team (bedrijfshulpverlening), bestaande uit 8 personeelsleden. Regelmatig gaan de BHV-ers op herhalingscursus en worden er ontruimingsoefeningen (als cursus) gehouden.

  Binnen het team is een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker is samen met de directeur verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid op school.

  Naar boven
 • Verkeersveiligheid

  Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

  Onze overheid, zowel de gemeente als de provincie, wil graag dat scholen meer werk maken van een goede verkeersopvoeding. Scholen die bereid zijn om hier extra aandacht en tijd aan te besteden kunnen dan in aanmerking komen voor een speciaal certificaat: BVL. Dit staat voor Brabants Verkeers Veiligheidslabel. Onze school heeft hier met meer dan uitstekende resultaten aan voldaan en is sinds 2006 in het bezit van het School veiligheidsdiploma door de Provincie Noord-Brabant aan onze school uitgereikt. We besteden aandacht aan de verkeersveiligheid en de inrichting van de schoolomgeving. Ons verkeersonderwijs is ook heel praktijkgericht: fietsvaardigheidstrainingen, verkeerswandelingen in de wijk, oversteek-oefeningen en veilige routes voor de kinderen van huis naar school. Ook brigadieren en regelmatig oefenen op ons verkeersplein horen hierbij.

  In de groepen 7 wordt in april 2017 het theorie examen verkeer afgenomen en is er een fietskeuring.

  Het praktijkgedeelte vindt plaats in mei.

  Mevr. T. Vincent (tel. 559198) is als verkeersouder aangesteld. Zij onderhoudt namens de school contacten met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Helmond, en met de verkeerswerkgroep.

  We zijn er trots op dat De Goede Herder zich nog steeds een “BVL school” mag noemen. Ieder jaar controleert de provincie of we nog aan de norm voldoen. Steeds moeten we verbeterplannen opstellen en indienen. Door onze aandacht zien we ook dat de kinderen enthousiaster zijn over de verkeerslessen.

   

  Naar boven
 • Verlof en verzuim

  Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, rekenen wij erop dat u de school hierover meteen bericht geeft: telefonisch of via een briefje. Wij rekenen erop dat de leerkracht uiterlijk om 9.00u weet waarom uw kind niet op school is. Als wij om 9.00u geen bericht hebben gekregen, neemt de administratie contact op met het huisadres.

  Vakanties dienen volgens het vakantierooster gepland te worden. In de leerplichtwet staat beschreven welke situaties wel en welke niet in aanmerking komen voor vrijstelling van de leerplicht. In deze wet staat bijvoorbeeld dat het eerder vertrekken of later terugkomen, omdat het te druk is op de weg, vakantie van andere kinderen in het gezin, een uitnodiging voor familie of vrienden om mee te gaan of het gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, geen reden zijn voor vrijstelling. In dit soort gevallen wordt er dan ook geen verlof verleend.

  Slechts in uitzonderlijke gevallen staat de leerplichtwet toe hiervan af te wijken.

  Voorbeelden hiervan:

  •             bepaalde besmettelijke ziektes in het gezin

  •             jubilea in het gezin;

  •             begrafenis van naaste familie;

  •             huwelijk van gezinslid.

  Extra verlof kan alleen gegeven worden door de directeur. Overleg s.v.p. tijdig met de directeur voordat u elders verplichtingen aangaat (vliegtickets/afspraken met anderen/camping-of hotelboekingen).

  Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtconsulent wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit kan leiden tot een proces-verbaal. Op school kunt u een folder vragen waarin de afspraken nog eens op een rijtje staan. Ook op de site van het ministerie www.rijksoverheid.nl kunt u verdere informatie vinden. In de zoekfunctie kunt u dan het woord schoolvakanties invoeren. Onder het kopje vraag en antwoord vindt u de meest gestelde vragen.

  Wij vragen u met klem rekening te houden met het geldende vakantierooster, om zodoende uzelf (en de school) mogelijk vervelende consequenties te besparen. In dit verband willen we daarom  nogmaals wijzen op de zomervakantie in 2017: van maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus!

  De regeling die ouders van buitenlandse kinderen de mogelijkheid gaf om eens in de drie jaar vervroegd naar hun thuisland te reizen, is al enige jaren vervallen. "Verlengde vakanties" zijn daardoor niet meer mogelijk. Ook voor ouders met een eigen onderneming geldt dat een verlengde schoolvakantie niet is toegestaan. 

  Naar boven
 • Verplichte onderwijstijd

  Alle kinderen op De Goede Herder gaan wekelijks 24,5 uur naar school en jaarlijks 940 uur. Daarmee voldoen we aan de verplichte onderwijstijd die vanuit ministerie is vastgesteld. 

  Naar boven
 • Vertrouwenspersoon voor de kinderen

  Een van onze collega’s heeft naast haar werk op school ook de rol van vertrouwenspersoon voor kinderen. Kinderen die ergens zodanig mee zitten dat ze hierdoor gehinderd worden in hun spelen en leren op school (thuisproblemen, pestproblemen, relatieproblemen leerkracht, vriendje of vriendinnetje) kunnen naar de vertrouwenspersoon voor kinderen gaan. Dit is juffrouw Yvonne de Haas; zij luistert naar zo’n probleem en zoekt samen met het kind naar een oplossing. Het gaat hierbij altijd om sociaal-emotionele problemen en kleine trauma’s (echtscheidingen, sterfgevallen).

  Juffrouw Yvonne helpt uw kind dan op weg naar een oplossing door bijvoorbeeld een gesprekje met een ander kind, een gesprekje met de leerkracht of met de ib’er. Als het nodig is kan via de ib’er ook een externe relatie worden ingeschakeld, zoals de opvoedondersteuner of andere hulpverlener. 
  De vertrouwenspersoon voor kinderen is er uitdrukkelijk niet voor ouders.

  Naar boven
 • Verzekeringen

  De school is voor een groot aantal risico’s goed verzekerd. Het schoolbestuur heeft namelijk via de schoolbesturenorganisatie een standaardpakketpolis afgesloten. Hierin is voor de kinderen ook een ongevallenverzekering, met inbegrip van de risico’s onderweg van huis naar school en van school naar huis opgenomen. Ook excursies, vervoer van kinderen met ouders, schoolkamp, trektocht en schoolreis zijn hierin mee verzekerd.
  Ouders die tijdens schooltijd komen helpen of kinderen begeleiden, zijn ook in deze verzekering opgenomen.
  Let op: Eigendommen van kinderen (kleding, tassen e.d.) vallen hier niet onder. U bent dus niet verzekerd voor beschadiging of verlies van kleding of tassen. Dit geldt ook voor brillen, sieraden, mobieltjes en andere waardevolle spullen.

  Naar boven
 • Vieren van verjaardagen

  Als een kind jarig is, wordt dat ook op school gevierd.  De jarige mag dan natuurlijk trakteren, liefst in de vorm van fruit of een andere ‘gezonde’ traktatie. Het is fijn als ouders hierover van tevoren overleggen met de leerkracht van hun kind.
  Overdrijf niet; een kleinigheid is genoeg!

  Voor de ouder(s) en kinderen is het leuk om deze verjaardag op school een keer mee te maken. Daarom mogen de verjaardagen in de kleutergroepen bijgewoond worden door de ouder(s) en eventueel jongere broertjes of zusjes.

  Als de leerkracht zijn of haar verjaardag viert, wordt steeds een feestelijke dag voorbereid en gevierd. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is hun aandeel in de organisatie van zo’ n dag groter of kleiner.

  Wij vragen u om uitnodigingen, gericht aan klasgenootjes voor kinderfeestjes buiten school om te regelen. Dit voorkomt teleurstellingen voor niet-uitgenodigde klasgenootjes, dus niet in de klas of op de speelplaats laten geven, ook al ligt dat nog zo voor de hand.

  Naar boven
 • Voor schooltijd

  Wilt u uw kind niet te vroeg naar school sturen! Tien minuten voordat de school begint, wordt er op de speelplaats gesurveilleerd. Voor die tijd is er geen toezicht en staan er ook geen brigadiers bij de oversteekplaatsen. Elke dag van de week begint de school om half 9. Na die tijd komt uw kind echt te laat!! Wij gaan hier op last van de onderwijsinspectie streng op toezien.

  Naar boven
 • Voor-en vroegschoolse educatie (VVE)

  Al vanaf het schooljaar 2005-2006 is gestart met de vroegschoolse aanpak van achterstanden bij kleuters in groep 1 en 2. Kleuters krijgen meer aandacht door middel van kleine kring, groepswerk en/of individuele begeleiding. Er wordt steeds gewerkt vanuit een thema.

  In de afgelopen jaren heeft dat geleid tot een intensieve samenwerking met peuterspeelzaal ’t Kwebbeltje. We werken zoveel mogelijk aan een doorgaande lijn om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. We werken bijvoorbeeld jaarlijks samen aan diverse thema’s. De peuters komen op verschillende momenten per jaar met hun leidsters op onze school in het lokaal van de taalklas werken. Zij maken dan ook gebruik van de speelzaal en het speelterrein van de kleuters.

  De betrokkenheid van ouders vinden we erg van belang. Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor een inloopkwartier, een themabrief, een koffie uurtje en bij elk thema een activiteit met of voor ouders.

  Naar boven
 • Voortgezet onderwijs

  Doorstroom naar het voortgezet onderwijs
  We streven ernaar om op afwisselende wijze les te geven, zodat het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijk blijft. Opdrachten en instructies worden door de kinderen regelmatig in tweetallen of in kleine groepjes verwerkt. Daarnaast neemt het leren met behulp van de computer een steeds belangrijkere plaats in.
  In de groepen 6 en 7 wordt de entreetoets afgenomen. Met deze toets kan de leerkracht nagaan waar nog hiaten zitten in de leerstof en daar extra aandacht aan besteden. De afnamemomenten vallen in de periode van 8 april t/m 26 april 2013.
  Het kan natuurlijk zijn dat uw kind een leerachterstand heeft.
  Natuurlijk proberen we op onze school er alles aan te doen om deze leerachterstand weg te werken, maar er is een kans dat dit niet lukt.
  Dat heeft gevolgen voor het schooladvies; kinderen met een leerachterstand zullen een lager schooladvies krijgen.
  In groep 8 krijgen de kinderen met een leerachterstand een zogenaamd LWOO-onderzoek (LeerWegOndersteunend Onderzoek). Dit onderzoek bepaalt de leerachterstand en is ook sterk bepalend voor het vervolgonderwijs.

  Naar boven
 • Waarden en normen

  Op onze school is veel aandacht voor (gedrags)regels.
  We willen kinderen bewust maken van waarden en normen, die bijdragen tot een fijne, veilige en leefbare schoolomgeving en maatschappij.
  Door het samen praten en denken over waarden en normen proberen we te bereiken dat de kinderen er bewuster en alerter mee omgaan.
  De leerkrachten stellen samen met de kinderen de (gedrags)regels op. Dit gebeurt in het begin van een nieuw schooljaar. In iedere klas hangt een kapstok. Aan deze kapstok hangen drie kledinghangers:rood-blauw-groen. Deze kleuren betekenen dat er drie basisregels zijn voor alle kinderen van de school.

  Rood:           regels voor het omgaan met elkaar

  Blauw:          regels voor het omgaan met materialen

  Groen:          regels voor het bewegen binnen en buiten school

  De kinderen bedenken samen met de leerkracht, welke afspraken ze bij een (basis)regel willen maken. Deze afspraken tekenen of schrijven ze op een kaartje. Deze kaartjes worden aan de juiste kledinghanger opgehangen. Op deze manier kunnen de kinderen zelf hun regels herkennen en onthouden.

  Naar boven
 • Werken op verschillende niveaus

  Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en daar kennis, inzicht en vaardigheden opdoen. We streven er op onze school naar het onderwijs nauwkeurig af te stemmen op de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom kiezen we zoveel mogelijk voor een groepsindeling met leeftijdsgenootjes. Dat wil niet zeggen dat er per jaargroep maar op één niveau gewerkt wordt, immers bij kinderen van dezelfde leeftijd is vaak al een groot verschil in niveau aanwezig.

  De leerstof wordt aangepast aan de leeftijd aangeboden, van onderwijs met een heel speels karakter in de eerste leerjaren, tot een meer centraal geleide instructie in de bovenbouw.

  Een centraal geleide instructie wil niet zeggen dat alle kinderen daarna precies hetzelfde moeten doen. Het ene kind leert en werkt vlugger dan het andere. Een kind dat de stof erg vlug doorloopt, krijgt dan ook meer en moeilijkere opdrachten dan een leerling die moeite met de stof heeft. Bovendien zijn er voor kinderen die het tempo en het niveau van de groep niet bij kunnen houden, mogelijkheden om in de klas met een aangepast programma voor één of meerdere onderdelen te werken.

  Wij willen kinderen de kans geven eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze leren zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het leven te staan.

  Naar boven
 • Zelfstandig werken en samenwerkend leren

  Om kinderen individueel te begeleiden vinden we het belangrijk dat de andere kinderen op dat moment zelfstandig kunnen werken. Zelfstandig werken is een geleidelijk proces dat vanaf groep 1 structureel wordt opgebouwd. De kinderen gaan dan zelf aan de slag. Duidelijke regels en afspraken zijn daarbij van belang.
  Vooral tijdens dit zelfstandig werken, willen we de kinderen begeleiden in het proces van het ‘leren leren’. Dit vinden we zeker zo belangrijk als het overdragen van pure kennis.
  Kennis, kunde én sociale vaardigheden doen de leerlingen ook op door van en met elkaar te leren en te werken. Het samenwerken in klein en groter groepsverband willen we daarom stimuleren. 

  Naar boven
 • Zwangerschapsverlof /Ouderschapsverlof

  Naast het zwangerschapsverlof is er ook de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. In de klassen lossen we dit meestal op met de werkdagen van de duopartner of met een vaste vervanger.

  Naar boven