De Goede Herder

Juf, heb je je haar geschilderd?

Typering van de school

Op 1 september 1962 werd lagere school "De Goede Herder" opgericht. De kleuterschool bestond toen al enkele jaren. In 1985 zijn deze twee schooltypen samengevoegd tot basisschool “De Goede Herder ”.

Basisschool De Goede Herder is een zelfstandige school op katholieke grondslag. We laten ons bij ons werk leiden door christelijke waarden en normen. Omdat we daar heel duidelijk over willen zijn, hebben we bij de invoering van het basisonderwijs de naam van de school gehandhaafd: ‘De Goede Herder’, maar op De Goede Herder is ook veel ruimte voor andersdenkenden en andersgelovigen. Verschillen tussen kinderen in opvattingen en levensbeschouwingen vormen een uitgangspunt voor ons onderwijs. De kinderen leren met en van elkaar, met respect voor ieders identiteit. Immers de wijk Helmond-Oost is in de laatste decennia veranderd in een multiculturele wijk, waar plaats is voor meerdere godsdiensten en geloofsbelevingen, dus ook op school.

Onze school staat in een ruim 50 jaar oude wijk in Helmond- Oost, omgeven door veel groen, ruimte en rust. Het huidige schoolgebouw is de afgelopen jaren al stapsgewijs aangepast aan de wensen die binnen ons team leven en aan de eisen die deze tijd stelt aan een actieve leef- en leergemeenschap.

 

Op dit moment bezoeken zo’n 380 leerlingen onze school, verdeeld over zeventien groepen. We werken met zgn. homogene groepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een jaargroep zitten. Er zijn drie groepen 1, twee groepen 2 en van de groepen 3 t/m 8 ook elk twee. 


Kijk eens binnen in onze school: Impressie van onze school 

Bestuur met toezichthoudende taken

Per 1 augustus 2011 is het schoolbestuur van Basisschool De Goede Herder van rechtswege omgevormd tot een bestuur met toezichthoudende taken. Het bestuur van de “R. K. Stichting De Goede Herder” te Helmond is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Dhr. W. de Groot
tel: 0492-523072

 

De andere leden van de Raad van Toezicht zijn:

Dhr. B. Haacke

Dhr. P. van Summeren

 Mevr. T. Jonkers

vacature


Het bestuur met toezichthoudende taken (in het vervolg hier verder bestuur genoemd) waakt over het integrale belang van de school. Zij werkt planmatig en speelt een belangrijke rol in de goedkeuring van de strategische plannen. Bovendien toetst zij de (financiële) verantwoording van de beleidsvoering aan de gestelde doelen. Daarnaast vervult het bestuur een rol als klankbord en adviseur van de directeur/bestuurder. Het bestuur stelt daartoe per schooljaar een overlegkalender op met data en planning van onderwerpen die tenminste aan de orde moeten komen. De directeur/bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de door het bestuur voor de schoolorganisatie gestelde doelen. De directeur/bestuurder rapporteert volgens planning aan het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af in het jaarverslag van de organisatie dat naar de inspectie wordt verzonden. In het statuut code goed bestuur zijn doelstellingen, taken, werkwijze, inrichting en bevoegdheden vastgelegd.